top of page

Privacybeleid

Wie zijn we

Nederlands-Israëlietische Gemeente Rotterdam (“NIG”), onderdeel van Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, is voor de uitoefening van haar werkzaamheden genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken. De NIG verkrijgt uw persoonsgegevens o.a. door uw bezoek aan haar website. De NIG doet haar uiterste best uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en zet zich daarvoor in. Ook vindt de NIG het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw bezoek aan haar website.

Dit brengt met zich dat de NIG in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

 • Slechts de persoonsgegevens verwerkt die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming indien zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op deze rechten wil wijzen en deze wil respecteren;

 • Altijd open staat voor uw klachten, vragen, suggesties en aanwijzingen m.b.t. haar privacy beleid.

Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De NIG adviseert u dan ook regelmatig kennis te nemen van haar privacybeleid.

Waarom we persoonsgegevens verwerken

De NIG – en indien van toepassing partners – gebruikt de aan haar verstrekte persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

 1. het (kunnen) belijden van het Joodse geloof en het uitvoeren van de gestelde Goddelijke voorschriften,

 2. het bijhouden van de ledenadministratie,

 3. de organisatie van een evenement,

 4. het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen,

 5. het communiceren met leden, (oud) leden en niet-leden, o.a. door het versturen van nieuwsbrieven,

 6. informeren over (wijziging van) diensten

 7. informatie plaatsen op haar website www.nig-rotterdam.nl (waaronder persoonsgegevens als foto’s en namen van leden/bezoekers evenementen)

 8. mensen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website www.nig-rotterdam.nl,

 9. de uitvoering of toepassing van een wettelijke of kerkelijke regeling,

 10. om de halachische status van nakomelingen te kunnen vaststellen,

 11. de rechten van de leden te waarborgen en

 12. de administratie omtrent de leden en de/hun sjoelgemeenschap te kunnen bijhouden en de inschrijving te kunnen beheren.

 

Welke persoonsgegevens we verwerken

De gegevens die door de NIG worden verwerkt, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden en u wordt geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking.

De NIG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de NIG heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de NIG verwerkt:

 • voor- en achternaam

 • roepnaam

 • Joodse naam

 • geslacht

 • geboortedatum

 • geboorteplaats (plaats van afkomst)

 • burgerlijke staat

 • burgerlijke huwelijksplaats

 • burgerlijke huwelijksdatum

 • datum choepa

 • plaats choepa

 • naam rabbijn choepa

 • naam partner

 • namen kinderen

 • eventuele kinderen van de partner

 • datum burgerlijke scheiding

 • datum kerkelijke scheiding

 • datum van overlijden

 • datum en plaats van begraven

 • overige grafgegevens

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • bankrekeningnummer

 • verzamelinkomen

 • Lidmaatschap gegevens

 • naam vader

 • geboorteplaats vader

 • geboortedatum vader

 • naam moeder

 • geboorteplaats moeder

 • geboortedatum moeder

 • datum choepa ouders

 • naam rabbijn choepa ouders

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de NIG verwerkt

De NIG verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras

 • godsdienst of levensovertuiging

 • geloofsovertuiging

 • datum en staat van binnenkomst en van vertrek NIG

 • sjoelgemeenschap

 • datum betreden sjoelgemeenschap

 • besnijdenisplaats

 • besnijdenisdatum

 • naam moheel

 • gegevens gezinsrelaties

 • Jodendom status vader

 • eventueel bewijs van gioer

 • registratie Koheen/Levie/Jisraeel

 • status kohanoet

 • datum bar of bat mitswa

 • eventuele rabbinale beperking

 • genetische gegevens

Het kan zijn dat aan de NIG persoonsgegevens worden verstrekt door een ander persoon dan uzelf. Dit kan te maken hebben met het feit dat één van de doelen waarvoor de NIG persoonsgegevens verwerkt is om de halachische status van nakomelingen te kunnen vaststellen. Daarvoor is het essentieel dat zij ook persoonsgegevens over familieleden van leden verwerkt. Indien die  familieleden (betrokkenen) geen toestemming hebben verleend, dan geldt voor de “gewone” persoonsgegevens dat de NIG deze mag verwerken op basis van de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen”. De NIG heeft daartoe een gerechtvaardigd belang omdat een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om de activiteiten van de NIG te verrichten. Het kunnen vaststellen van iemands halachische status is één van de belangrijkste taken van de NIG. Ook is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. De verwerking voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit; het doel van de verwerking staat in verhouding tot de inbreuk voor de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en het doel kan niet op een voor de betrokken personen minder nadelige manier worden bereikt.

Ook heeft de NIG een afweging gemaakt tussen haar belangen en de belangen van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De rechten en vrijheden van deze personen wegen niet zwaarder dan het gerechtvaardigd en grote belang van de NIG.

De NIG maakt gebruik van camerabeveliging om en bij de A.B.N. Davidsplein 4 te Rotterdam. Dit is voor iedereens veiligheid. Als u de NIG bezoekt kan het zijn dat u wordt gefilmd.

 

Met wie we je gegevens delen

De NIG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar taken, een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke of kerkelijke verplichting (zoals o.a. aan de politie bij fraudeonderzoek).

Ook verwerkt de NIG persoonsgegevens van oud-leden.

U wordt geacht akkoord te zijn gegaan met alle voornoemde elektronische gegevensuitwisseling (per internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door de NIG in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

 

Hoelang we je gegevens bewaren

De NIG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Echter is het voor het functioneren van de NIG noodzakelijk dat uw persoonsgegevens oneindig door haar worden bewaard, ook na het beëindigen van uw lidmaatschap bij de NIG. Dit komt omdat uw persoonsgegevens redelijkerwijs nodig zijn o.a. ter controle van de halachische status van nakomelingen.

Voor de camerabeelden geldt dat deze niet langer dan twee weken worden bewaard.

 

Welke rechten je hebt over je gegevens

U heeft, voor zover de wet dit toelaat, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te (laten) verwijderen of te (laten) beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NIG. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de NIG een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de NIG van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nig-rotterdam.nl.

Om er bij een verzoek tot inzage zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt de NIG u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De NIG reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

De NIG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

De NIG gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de NIG gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de NIG hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Andere websites

De NIG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het privacy beleid en werking van de website van anderen, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de website van de NIG. De NIG  adviseert u dan ook het privacy beleid van andere websites te allen tijde te raadplegen. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de website van de NIG

.

Toepasselijk recht

Op dit privacy beleid is naast de AVG het (overig) Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van dit privacy beleid discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit privacy beleid zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens NIG

Joodse Gemeente Rotterdam (NIG)
A.B.N. Davidsplein 4
3039 KA ROTTERDAM

 

010-4669765
www.nig-rotterdam.nl
info@nig-rotterdam.nl

bottom of page